BIP Poradni

Aktualności

Strona 1 z 5  > >>

    21.09.2017 r. - 09:08:41

    20.09.2017 r. - 09:47:13

Drodzy rodzice i nauczyciele!

Od 15 września 2017 roku obowiązują nowe wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, obowiązkowego rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wzór wniosku jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – Dz.U. z 14.09.2017r. poz. 1743.

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia - § 6 ust.4.

Jeżeli zachodzi potrzeba wydania np. dwóch orzeczeń wnioskodawca składa jeden wniosek.

Konieczne jest także złożenie: Informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia.

Wzory nowych druków są już dostępne na stronie: www.pppwalcz.com oraz BIP PP-P w Wałczu.

    08.09.2017 r. - 19:44:49

Nowe rozwiązania prawne w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

PPP Wałcz

  1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia dzieci i młodzieży – rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach przewidziana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale z różnych względów nie mogą realizować wszystkich zajęć przedszkolnych/edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje realizację zajęć zarówno wspólnie z oddziałem jak i indywidualnie z uczniem. Taka forma pomocy organizowana jest na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - (Dz.U.2017.1591 oraz Dz.U.2017.1643);

  2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie – rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Na wniosek rodziców dziecka/ pełnoletniego ucznia i na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka/ucznia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, prowadzi się tę formę kształcenia w miejscu pobytu dziecka/ucznia (dom rodzinny lub placówka). W ramach tej formy nauczania realizowane są wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Dyrektor, dbając o integrację dziecka/ucznia, umożliwia mu udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych/szkolnych oraz w wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych. Jeśli stan zdrowia dziecka ulegnie poprawie, dyrektor przedszkola/szkoły może, na wniosek rodziców oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zawiesić organizację tej formy nauki lub od niej odstąpić - (Dz.U.2017.1616 oraz Dz.U.2017.1656);

  3. Realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych – rozwiązanie wdrożone rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia wychowania przedszkolnego/edukacyjne, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka/ucznia, mogą być realizowane indywidualnie z dzieckiem/uczniem, w grupie liczącej do 5 uczniów lub z zespołem rówieśniczym. Realizacja tych programów wdrażana jest w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: Kuratorium - Szczecin

    11.07.2017 r. - 10:16:13

Wakacje

    23.06.2017 r. - 09:33:45

Wakacje

    27.04.2017 r. - 08:36:10

Wyjaśnienia MEN dotyczące uwag odnośnie organizacji nauczania indywidualnego

PPP WałczW związku z licznymi uwagami dotyczącymi sposobu realizowania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego wyjaśniamy, że nie mam mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, są objęci szczególną troską Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu edukacji, który zapewni maksymalne wsparcie dla tych uczniów w szkole. Uczeń ma funkcjonować w społeczności szkolnej. Uczeń, jeśli stan jego zdrowia pozwala, powinien się uczyć ze swoimi rówieśnikami a nauczyciel powinien dostosować metody pracy z tym uczniem do jego potrzeb a szkoła zapewnić wsparcie. Na tym polega edukacja włączająca i MEN do tego dąży. Mamy narzędzia by taka edukacja odbywała się w każdej szkole i będziemy je doskonalić, a jednocześnie musimy usuwać wszystkie bariery, które to utrudniają.

Szkoła ma wspierać ucznia, dostosować się do jego potrzeb i zawsze może skorzystać z pomocy w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia uczniom z wyspecjalizowanych placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, jak również specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Należy zwrócić uwagę, że indywidualne nauczanie nie jest tym samym, co indywidulany tok lub program nauki. Indywidualny program lub tok nauki to formy skierowane do ucznia zdolnego.

Warto wyjaśnić, czym jest nauczanie indywidualne. Indywidualne nauczanie organizowane jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Organizuje się je na czas określony – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł chodzić do szkoły. Jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Niepełnosprawność ucznia nie jest przesłanką do objęcia go indywidualnym nauczaniem, ale kształceniem specjalnym. Organizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia niepełnosprawnego, którego stan zdrowia pozwala na chodzenie do szkoły, nie poprawia jego funkcjonowania w szkole i w grupie rówieśniczej, nie uspołecznia. Również trudności szkolne, problemy wychowawcze czy szczególne uzdolnienia nie stanowią podstawy do objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem, są natomiast wskazaniem do objęcia go innymi formami wsparcia ucznia przewidzianymi w przepisach prawa oświatowego np. różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualne nauczanie nie powinno być sposobem na rozwiązywanie problemów edukacyjnych, gdyż, co do zasady przeznaczone jest dla uczniów chorych, objętych leczeniem, którzy w pewnym okresie czasu nie mogą uczęszczać do szkoły.

Jeżeli stan zdrowia ucznia pozwala na to, oprócz realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w domu, w celu integracji ucznia ze środowiskiem i zapewnieniem mu pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia, będzie organizował różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. Dyrektor w szczególności będzie umożliwiał udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: MEN - 26.04.2017 r.


Strona 1 z 5  > >>