BIP Poradni

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na badania
 • Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii
 • Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia
 • Wniosek o przeprowadzenie badań i wydanie opinii
 • Dysleksja - druk skierowania na badania do PP-P
 • Karta zgłoszenia nauczyciela na szkolenie
 • Plan Działań Wspierających
 • Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • Wniosek o wydanie opinii dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Zgłoszenie dziecka przedszkolnego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Wniosek o realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wniosek o wydanie opinii lub informacji o wynikach badań
 • Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego)
 • Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ze względu na stan zdrowia)

Poradnia Wałcz

 
 

Dokumenty w formacie *.rtf