BIP Poradni

Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą:

Poradnia Wałcz

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni lub jego zmiany.

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego poradnię o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego, na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.