BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 2 z 12  > >>

    28.09.2022

PPP Wałcz

    06.04.2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu zaprasza do udziału w szkoleniu:

Profilaktyka problemowa uzależnień.

Szkolenie organizowane jest z ramienia Salonu Edukacyjnego Empiria w Szczecinie

Prowadzący: dr Romualda Małgorzata Kosmatka absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (praca: Zasoby osobiste osób bezdomnych a strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, promotor – prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus). Ukończyła studia podyplomowe oraz szkolenia w zakresie: systemowej terapii rodzin, terapii behawioralno-poznawczej, dialogu motywującego, nauk o rodzinie oraz coachingu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Główne obszary zainteresowań badawczych to: psychologia rozwoju, problemy zdrowia publicznego, m.in. starzenie się, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, komunikacja interpersonalna oraz coaching. Autorka artykułów przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku szkolnym. Bierze udział w konferencjach, seminariach oraz warsztatach krajowych i zagranicznych.

Przez wiele lat pełniła funkcję doradcy metodycznego pedagogów i psychologów szkolnych, pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako psycholog. Aktualnie nauczyciel akademicki, prowadzi prywatną praktykę psychologiczną i terapeutyczną, realizuje liczne kursy i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich.

 • Forma: wykłady, warsztaty
 • Czas trwania: 14 godzin
 • W dniach 19, 20 maja 2022 r.
 • dzień 1 – godz. 9.00 – 16.00
 • dzień 2 – godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: sala konferencyjna PPP w Wałczu, przy ulicy Południowej 10b.

Koszt szkolenia: 350 zł (brutto) (cena obejmuje: 14-godzinne szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę, na podstawie której dokona płatności. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie danych płatnika faktury.
Ewentualne wątpliwości i pytania dotyczące powyższego szkolenia prosimy kierować pod numer tel. 673871629  Agnieszka Olędzka – psycholog PPP Wałcz lub pod adresem: aopppwalcz@gmail.com

Zgłoszenia można dokonać do 30.04.2022 r.    

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Treści szkolenia:

 1. Profilaktyka uzależnień a profilaktyka problemowa. Współczesne koncepcje profilaktyki – wprowadzenie w teoretyczny kontekst działań i modeli współczesnej profilaktyki. Warunki skuteczności oddziaływań profilaktycznych.
 2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Rola rodziny w kształtowaniu zachowań ryzykownych.
 3. Kryteria uzależnień wg ICD-11. Ogólne mechanizmy powstawania uzależnień (substancjonalnych i behawioralnych). Wzorce rozwoju uzależnień u dzieci i młodzieży. Psychologiczny i pedagogiczny kontekst powstawania uzależnień.
 4. Samouszkodzenia niesamobójcze. Funkcje i uwarunkowania samouszkodzeń. Samouszkodzenia niesamobójcze a próby samobójcze. Sygnały ostrzegawcze i pomoc.
 5. Prezentacja i analiza dostępnych testów diagnostycznych w zakresie wystąpienia uzależnień.
 6. Przegląd procedur reagowania w przypadku pojawienia się w szkole substancji psychoaktywnych lub przypominających substancje psychoaktywne bądź podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem takich substancji.
 7. Opracowanie procedur interwencyjnego reagowania w szkole. Oddziaływania profilaktyczne w pracy z  uczniem, rodzicami i nauczycielami. Zasady i formy współpracy, metody pokonywania barier psychologicznych.
 8. Gdzie i jak szukać pomocy dla osób z ryzykiem uzależnienia bądź uzależnionych.
    31.03.2022

Rozporządzenie - link:

    25.03.2022
 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej..
 3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:
  1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
  2. osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; .
  3. osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
  5. osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
  6. osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin;
  7. osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
  8. osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;
  9. osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin;
  10. osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  11. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  12. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1, art. 176 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi lub art. 186 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
  13. osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich rodzin;
  14. osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3:
  1. pkt 1 – uważa się osoby, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
  2. pkt 6, 8, 9 i 13 – uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
  1. jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  2. jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
  3. na warunkach odpłatności.
 6. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach i kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 5 pkt 3, oraz sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności.
 7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.
 8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
 9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
 10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
 11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.
 12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ust. 2–4a.
 13. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.
 14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.
 15. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.
 16. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
  1. warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając odpowiednio warunki i tryb przyjmowania, o których mowa w rozdziale 6, a także uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji;
  2. warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego, o którym mowa w ust. 11, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych oraz naukę języka polskiego;
  3. sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7, 9 i 10, a także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w ust. 15, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia;
  4. wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k rozporządzenie w sprawie stypendium Prezesa Rady Ministrów ustawy o systemie oświaty.
    25.11.2021

Jeżeli macie Państwo umówioną wizytę w poradni - bardzo prosimy o:

 • upewnienie się przed przyjściem, czy termin jest nadal aktualny (niestety, choroby dotykają także nas)

Telefon: 67 3871629

 • przełożenie wizyty w sytuacji wystąpienia u dziecka/ucznia objawów grypopodobnych,
 • przestrzeganie zasad i procedur związanych z przebywaniem w miejscach publicznych w czasie pandemii (maseczki, dystans, dezynfekcja rąk)

Dziękujemy i oczywiście życzymy dużo zdrowia!

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    20.09.2021

Witamy w nowym roku szkolnym!

Zapraszamy Państwa Dyrektorów, Pedagogów oraz osoby odpowiedzialne za pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach na spotkanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, w dniu:

 • 05.10.2021 roku, godz. 13.00 (sala konferencyjna PP-P w Wałczu, ul, Południowa 10 b, I piętro).

Tematyka spotkania:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w roku szkolnym 2021/2022

Spotkanie poprowadzi: psycholog Mirosława Ustrzycka

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 30 września 2021 roku: e-mailem lub telefonicznie: pppwalcz@o2.pl; tel 67 3871629

Pozdrawiamy serdecznie

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu


<< <  Strona 2 z 12  > >>