BIP Poradni

Byli pracownicy

ul. Wojska Polskiego 41

 1. Józef Kuchnicki - psycholog
 2. Aniela Chuda - psycholog
 3. Maria Hetmaniuk - pedagog
 4. Jan Król dyrektor - pedagog
 5. Feliks Kuziemski dyrektor - pedagog
 6. Irena Stelter dyrektor - logopeda
 7. G. Soszyńska - psycholog
 8. Teresa Pawelec - pedagog
 9. Stefan Pawelec psycholog
 10. Mirosława Rogoża - pedagog, logopeda
 11. Marianna Rogoża - pedagog
 12. Zygmunt Cieplik dyrektor - pedagog
 13. Janusz Minkowski dyrektor - pedagog
 14. Barbara Maros-Olszewska - psycholog
 15. Marianna Łoś - pedagog
 16. Janina Zienkiewicz - pedagog
 17. Anna Pachocka dyrektor - pedagog
 18. Janina Nitka - pedagog
 19. Krystyna Bartkowiak - psycholog
 20. Anna Krzeczkowska - pedagog
 21. Jadwiga Arciszewska - pedagog
 22. Łucja Szarkowska - referent
 23. Maria Goliasz - referent
 24. Maria Gajewska - pedagog