BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Strona 1 z 5  > >>

    13.06.2018 r. - 11:26:59

Ważne: to nie jest nauczanie indywidualne!

Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą mieć wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie (jeden na jeden z nauczycielem) lub w małej grupie liczącej maksymalnie 5 uczestników. 

Na pozostałe lekcje dziecko powinno uczęszczać razem ze swoją klasą. Przydzielenie indywidualnych lekcji w ramach kształcenia specjalnego nie zwalnia też szkoły z konieczności zatrudnienia dodatkowej osoby w przypadku ucznia z autyzmem, ZA lub niepełnosprawnością sprzężoną, który uczy się w klasie masowej.

Na podstawie wielospecjalistycznej oceny i IPET-u

Decyzja o przyznaniu zajęć indywidualnych/ w małej grupie może zapaść w szkole/ przedszkolu (bez udziału poradni). Potrzeba ich zorganizowania powinna wynikać z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, którą przygotowuje szkoła i która jest podstawą do tworzenia i ewaluacji IPET. Przypominamy, że rodzice mają prawo uczestniczyć w tworzeniu i ewaluacji zarówno samej oceny jak i Programu. Warto więc zadbać, aby w ocenie znalazły się zgodne z prawdą informacje dotyczące trudności w funkcjonowaniu w grupie przez wiele godzin i korzyści płynących z lekcji jeden na jeden z nauczycielem.

Podstawa prawna: par. 6 ust.1 pkt 8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

    28.02.2018 r. - 12:42:22

    15.02.2018 r. - 13:24:09

    22.12.2017 r. - 08:39:36

    20.09.2017 r. - 09:47:13

Drodzy rodzice i nauczyciele!

Od 15 września 2017 roku obowiązują nowe wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, obowiązkowego rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wzór wniosku jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – Dz.U. z 14.09.2017r. poz. 1743.

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia - § 6 ust.4.

Jeżeli zachodzi potrzeba wydania np. dwóch orzeczeń wnioskodawca składa jeden wniosek.

Konieczne jest także złożenie: Informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia.

Wzory nowych druków są już dostępne na stronie: www.pppwalcz.com oraz BIP PP-P w Wałczu.

    08.09.2017 r. - 19:44:49

Nowe rozwiązania prawne w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

PPP Wałcz

  1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia dzieci i młodzieży – rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach przewidziana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale z różnych względów nie mogą realizować wszystkich zajęć przedszkolnych/edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje realizację zajęć zarówno wspólnie z oddziałem jak i indywidualnie z uczniem. Taka forma pomocy organizowana jest na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - (Dz.U.2017.1591 oraz Dz.U.2017.1643);

  2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie – rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Na wniosek rodziców dziecka/ pełnoletniego ucznia i na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka/ucznia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, prowadzi się tę formę kształcenia w miejscu pobytu dziecka/ucznia (dom rodzinny lub placówka). W ramach tej formy nauczania realizowane są wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Dyrektor, dbając o integrację dziecka/ucznia, umożliwia mu udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych/szkolnych oraz w wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych. Jeśli stan zdrowia dziecka ulegnie poprawie, dyrektor przedszkola/szkoły może, na wniosek rodziców oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zawiesić organizację tej formy nauki lub od niej odstąpić - (Dz.U.2017.1616 oraz Dz.U.2017.1656);

  3. Realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych – rozwiązanie wdrożone rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia wychowania przedszkolnego/edukacyjne, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka/ucznia, mogą być realizowane indywidualnie z dzieckiem/uczniem, w grupie liczącej do 5 uczniów lub z zespołem rówieśniczym. Realizacja tych programów wdrażana jest w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: Kuratorium - Szczecin


Strona 1 z 5  > >>