BIP Poradni

Oferta poradni – wsparcie, szkolenia, warsztaty

I. Wsparcie szkół i placówek

Poradnia Wałcz

 1. Organizacja szkoleń Rad Pedagogicznych z udziałem ekspertów zewnętrznych – zgodnie z zapotrzebowaniem.
 2. Organizacja szkoleń otwartych dla nauczycieli – zgodnie z zapotrzebowaniem.
 3. Prowadzenie kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych.
 4. Szkolenia Rad Pedagogicznych prowadzone przez specjalistów z poradni.
 5. Organizacja i koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia.
 6. Mediacje.

II. Zajęcia dla  dzieci i uczniów prowadzone w szkołach i placówkach – proponowane tematy

Poradnia Wałcz

 1. Zasady efektywnego uczenia się.
 2. Moje zainteresowania i preferencje zawodowe.
 3. Sposoby wyrażania emocji.
 4. Matura a stres.
 5. Sprawdzian a stres.
 6. Egzamin a stres.
 7. Jak sobie radzić ze stresem.
 8. Jak reagować na przemoc?
 9. Zaburzenia odżywiania.
 10. Profilaktyka uzależnień.
 11. Dojrzałość biologiczna, społeczna i psychiczna.
 12. Rozwijanie umiejętności komunikowania się.
 13. Wybór zawodu.
 14. Zasady autoprezentacji.
 15. Moje prawo do intymności.
 16. Zasady efektywnego uczenia się – przykłady mnemotechnik.
 17. Rola pozytywnego myślenia.
 18. Problemy okresu dojrzewania.
 19. Warsztaty integrujące.

III. Zajęcia dla rodziców w szkołach – proponowane tematy

Poradnia Wałcz

 1. Jak motywować dzieci (uczniów) do nauki).
 2. Znaczenie grupy rówieśniczej.
 3. Potrzeby psychiczne dzieci.
 4. Profilaktyka uzależnień.
 5. Dojrzałość szkolna.
 6. Stymulowanie rozwoju dzieci.
 7. Samookaleczenia.
 8. Kary i nagrody w procesie wychowania.
 9. Rola rodziny w przełamywaniu trudności szkolnych dziecka.
 10. Przekraczanie progu III i IV klasy.
 11. Interpretowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Moje dziecko idzie do szkoły.
 13. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły?
 14. Wspomaganie rozwoju dziecka.
 15. Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami.
 16. Problemy okresu dojrzewania.
 17. Zapobieganie agresji i przemocy.
 18. Więź emocjonalna z dzieckiem.
 19. Kształtowanie i wzmacnianie  poczucia wartości u dzieci.
 20. Rola rodziców w kształtowaniu samodzielności u dzieci.
 21. Wpływ prawidłowej mowy na rozwój dziecka.
 22. System językowy dziecka w wieku przedszkolnym.
 23. Znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej.
 24. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
 25. Postawy rodzicielskie.

IV. Tematyka Rad Pedagogicznych

Poradnia Wałcz

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów prawa.
 2. Sposoby wyrażania emocji.
 3. Zasady konstruowania IPET-ów.
 4. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego o nauczania indywidualnego.
 5. Interpretowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Dopalacze – czynniki ochronne i czynniki ryzyka.
 7. Praca z dzieckiem zdolnym.
 8. Dysleksja rozwojowa.
 9. ADHD – diagnoza i terapia.
 10. Stres w zawodzie nauczyciela.
 11. Zabawy kształtujące aparat mowy.
 12. Interakcje nauczyciel-uczeń.

V. Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów w poradni

 1. Zespół socjoterapeutyczny.
 2. Warsztaty dla uczniów zdolnych.
 3. Grupa wsparcia dla dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera.
 4. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

VI. Zajęcia grupowe dla rodziców – w poradni

 1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera.